Voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen.

Artikel 2 – Definities
In deze AV wordt verstaan over “verhuurder”: “Zeeburg Autoverhuur B.V.” te Amsterdam. Onder “huurder”: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een voertuig/voertuigen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.

Artikel 3 – Het aanbod
1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopsom van het eigen risico en de eventuele waarborgsom.
3. Het aanbod vermeldt de openingstijden en het telefoonnummer van “Zeeburg Autoverhuur B.V.”
4. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerstelling.

Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden door verhuurder.
2. De huurperiode wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeld tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.

  1. . Huurder schat hierna zo nauwkeurig mogelijk in het aantal per jaar (€ 20000) te rijden kilometers.

Artikel 5 – Verplichtingen huurder
1. Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van een rechtsgeldig rijbewijs.

2. In geval van diefstal of schade aan het voertuig, is huurder verplicht hiervan direct melding te maken.
3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder vermeld is op het huurcontract.

Artikel 6 – De prijs en prijswijzigingen
1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijds prijswijziging. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huurprijs op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.

Artikel 7 – De huurperiode en overschrijding van de huurperiode
1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres.
2. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gemachtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen.
3. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder een dag extra in rekening te brengen per dag waarmee de huurperiode overschreden wordt.

Artikel 8  – Annulering
1. Bij annulering brengt verhuurder geen kosten in rekening, mits dit 12 voor de aanvang van de huurperiode gebeurt.
2. Bij het plaatsen van een reservering en het niet aanwezig zijn op het aangegeven tijdstip, brengt verhuurder € 25,- in rekening.

Artikel 9 – Betaling
1. Bij aanvang van de huurperiode dient de waarborgsom en de huursom voldaan te worden/zijn.
2. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van nog openstaande kosten zodra het voertuig is ingeleverd.
3. Betaling van andere bedragen als de huursom dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te geschieden. De consument dient het verschuldigde bedrag voor het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van deze datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken/gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen.

Artikel 10 – Schade
1. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract genoemde eigen risico.
2. In geval van beschadiging aan het voertuig, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke. In dit geval is de huurder, naast zijn overige verplichtingen aan de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding schuldig. De schadevergoeding bestaat uit de kosten voor het herstel van de beschadigingen alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn.

Artikel 11 – Weigeringsrecht verhuurder
1. Verhuurder heeft ten allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.

Artikel 12 – Gebruik door derden
1. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde voertuig aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien schade door niet toegestane bestuurder wordt gemaakt, worden de totale schadekosten bij de huurder verhaald.

Artikel 13 – Beslag op het voertuig
1. In geval van administratief-, civiel-, of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van  de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.
2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 14 – Ontbinding van de huur
1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding, schade en rente indien:
– Huurder tijdens huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
– Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
– Verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware de verhuurder hiervan op de hoogte was geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.

Artikel 15 – Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten ter zake verliest.
2. Klachten dienen binnen veertien dagen na ontvangst in behandeling te zijn genomen door verhuurder.